Política de privacitat

A través de la present política de privacitat ALCAGIGA, S.L.U. desitja informar a totes les persones que naveguen i accedeixen al lloc web www.castillodevilassar.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i política de Cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’ aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ALCAGIGA, S.L.U. informa:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable ALCAGIGA, S.L.U.
B62084322
C/ Àngel Guimerà, 39 – 08339 Villassar de Dalt (Barcelona).
info@castillodevilassar.com

Finalitat i conservació de les dades
ALCAGIGA, S.L.U. tractarà les dades dels Usuaris conforme les següents finalitats:

1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web.
Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari o ALCAGIGA, S.L.U.. Pel cas de que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt l’esmentada sol·licitud.

2. Donar curs a les sol·licituds d’ocupació i gestionar els processos de selecció. Les dades tractades per aquesta finalitat es conservaran com a màxim durant 1 any des de la seva recepció o finalització del procés de selecció.

3. Mantenir informats als Usuaris mitjançant comunicacions comercials relatives a serveis i novetats d’ ALCAGIGA, S.L.U.

L’Usuari solament rebrà les comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent.
Aquestes dades solament seran tractades fins el moment en el que l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

Legitimació
El tractament de les dades està legitimat pel Consentiment de l’interessat per l’enviament de sol·licituds, inclusió en el procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.

Destinataris
Les dades dels usuaris no es cediran a tercers a excepció d’obligació legal.

Drets
En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, això és, el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que l’identifiqui a ALCAGIGA, S.L.U. al domicili C/ Àngel Guimerà, 39 – 08339 Villassar de Dalt (Barcelona) (Ref. “Protecció de Dades”), o a la següent direcció de correu electrònic: info@castillodevilassar.com.

ALCAGIGA, S.L.U. informa a l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

Pel que fa als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com a “requerits”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que ALCAGIGA, SL.U. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ALCAGIGA, S.L.U. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incomplerta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a ALCAGIGA, S.L.U. han de ser actuals per a que la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a ALCAGIGA, S.L.U., sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que ALCAGIGA, S.L.U detectés que l’usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.